Skjern Kommunes Fællesantenneforening blev stiftet på en generalforsamling torsdag den 22. januar 1976. Skjern Byråd har besluttet, at man vil give kommunegaranti for lånene, der skal optages til fællesantenneforeningen Byrådet vil så til gengæld have afgørende indflydelse på foreningens udgifter og priserne for tilslutning til fællesantennen.

På den stiftende generalforsamling valgte man som bestyrelsesmedlemmer: Elinstallatør Harry Thomsen, der blev formand, og bankdirektør Jens Lundøe Poulsen, der blev kasserer. Skjern Byråd havde valgt faglærer Henry Vilsgaard, der blev næstformand, mejeribestyrer A. Fr. Grønbæk, der blev sekretær samt entreprenør Flemming Rohde, der blev menigt bestyrelsesmedlem.

Torsdag den 29. januar 1976 mødtes bestyrelsen med Jydsk Telefon, der skulle stå for projekteringen, og ingeniør Kjær Petersen fra Jydsk Telefon ønskede, at det af navnet skulle fremgå, at det var kommunens fællesantenneforening, da Jydsk Telefon ikke ville gå ind i arbejdet, hvis der ikke var garanti fra Skjern Kommune. Derfor fik foreningen det lidt lange navn.

Oprindeligt havde man tænkt sig, at antennen skulle stå i Nørregade ved telefonhuset, men man var bange for, at den høje antennemast vil skæmme området, og man blev derfor enige om, at antennemasten skulle rejses i industrikvarteret nord for “Bækgaard”.

I efteråret 1976 blev der foretaget forskellige forsøg med nedtagning af tv-signaler, og man kunne konstatere, at man kunne se Tyskland I (ARD) i 90% af sendetiden, mens Tyskland II og III (ZDF og NDR) kunne ses i 75% af sendetiden. Desuden besluttede man, at der skulle være gode forhold for norsk tv, mens man ikke mente, at der var interesse for svensk tv. Man kan også konstatere, at kabelnedlægningen skrider hurtigt fremad, så de første seere kan tilsluttes i april-maj 1977.

Det besluttes i december 1976, at tilslutning inden 1. april 1977 skal koste 2.900 Kr., så skal prisen stige til 3.200 kr.,og der skal ske en pristalsregulering hvert halve år. Det blev også besluttet, at man ville søge byrådet om garanti i to omgange. Første gang ville man søge en garanti for et lån på 2,5 mio. Kr., og senere forventede man at søge om garanti for yderligere 1 mio. Kr.

Der blev forhandlet med Egvad Kommune, da man gerne ville sende signaler til Tarm, så kunne man i Skjern købemodtagerudstyr, der ville forbedre modtagerforholdene så meget, at man kunne se udenlandske programmer i 90-95% af sendetiden mod ellers 75% af sendetiden.

Ved generalforsamlingen den 24. marts 1977 oplyses det, at projektet nu koster 6,5 mio. Kr. + renter. Man forventer en tilslutning på 80% af de mulige medlemmer i forsyningsområdet, og det er 1.775 medlemmer.

I den første tid af fællesantennens levetid klages der en del over signalerne, der ikke lever op til den lovede kvalitet. Kun Tyskland I (ARD) er acceptabel efter medlemmernes opfattelse, I øvrigt kunne man med skiftende kvalitet nedtage signaler fra ZDF, NDR, DDR 2 og NRK (norsk tv).

I oktober 1978 må foreningen søge om et likviditetlån hos Skjern Kommune på 750.000 kr. Der mangler 600 tilmeldinger i forhold til det forventede, og der er ikke længere nogen tro på, at Tarm vil tilslutte sig fællesantennen.

I marts 1980 kan foreningen bestyrelse konstatere, at man skylder Skjern Kommune 2.150.000 Kr. Det skyldes, at foreningen ikke har været i stand til at betale alle ydelser på kreditforenings lånene. Desuden skylder foreningen Kommunekreditforeningen 2.460.000 Kr., Skjern Bank 120.000 Kr. og renter til Skjern Kommune på 110.000 Kr., ialt en samlet gæld på 4.880.000 Kr.

Da gælden til Kommunen voksede, måtte der gøres et eller andet. Kommunen havde tidligere vedtaget, at der i nye lokalplaner skulle indføjes, at man havde pligt til at tilslutte sig fællesantenneforeningen, hvis man ville se tv. Byrådet vedtager endvidere, at de kommunale repræsentanter i bestyrelsen skal arbejde for en vedtægtsændring, så fællesantenneforeningen fremover ikke alene kan bruge tilslutnings bidrag til at afdrage på lånet til Skjern

Kommune, men det skal også være muligt at bruge noget af det årlige kontingent, der ellers i starten var et rent vedligeholdelses bidrag. Det blev vedtaget på en ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger, men det holdt hårdt, og byrådets repræsentanter brugte på generalforsamlingerne fuldmagter, der var med til at sikre et flertal for forslaget. Dermed fik foreningen den 21. maj 1984 sine nuværende vedtægter.

I september 1985 overvejer bestyrelsen, om man skal tilslutte sig hybridnettet. Flere i byrådet er umiddelbart interesseret, idet det vil betyde, at Jydsk Telefon skal lægge lyslederkabler til Skjern, og dermed får erhvervslivet mulighed for bredbånds ydelser. Antenneforeningens bestyrelse er ikke umiddelbart interesseret, da man mener, at det bliver for dyrt for den enkelte husstand.

Ved generalforsamlingen den 24. marts 1986 trækker formanden Harry Thomsen sig fra bestyrelsen, og han bliver takket for 10 års godt arbejde for foreningen. Den nuværende formand, Hans B. Christiansen vælges til bestyrelsen, og han bliver med det samme formand.

Da tilslutningen til hybridnettet bliver forholdsvis dyr for den enkelte husstand, ansøger foreningens bestyrelse i 1986 Ministeriet for offentlige Arbejder om tilladelse til at nedtage tv-signaler fra satellitten Eutelsat I. Foreningen fik afslag, og der tages forhandling med Jydsk Telefon. Der afdrages nu på foreningens gæld til Skjern Kommune.

I 1987 indstiller foreningens bestyrelse til generalforsamlingen, at man tilslutter sig hybridnettet. Års afgiften bliver så 650 Kr. pr. år. Ved en meget velbesøgt generalforsamling den 23. marts 1987 stemmer 92 medlemmer ja til tilslutning til hybridnettet, mens 6 medlemmer stemmer imod.

I august 1987 har foreningen et indestående i Skjern Bank på 1.000.000 Kr., men der kommer store udgifter, så bestyrelsen vedtager først senere på året, at man vil afdrage 250.000 Kr. til Skjern Kommune.

Torsdag den 15. oktober 1987 kl. 13.30 koblede borgmester Egon Søgaard fællesantennenettet på hybridnettet ved en ganske simpel foranstaltning. Det fandt sted ved telefonhuset i Nørregade. Det var en historisk dag for Skjern Kommunes Fællesantenneforening.

Med henblik på at tilbyde langt flere tv-programmer fremover vedtog bestyrelsen i marts 1991, at man vil gå i gang med en udbygning af anlægget i 4 etaper. Når udbygningen er færdig, kan der udsendes 14 tv-programmer. Foreningens økonomi er nu så meget bedre, at man kan henlægge 300.000 Kr. Om året til udbygning af anlægget, og samtidig kan man afdrage 300.000 Kr. på gælden til Skjern Kommune.

Fredag den 17. september 1993 kan bestyrelsen vedtage, at man opsiger kontrakten med Jydsk Telefonom tilslutning til hybridnettet, idet teknikken nu er så udviklet, at foreningen selv kan nedtage programmerne fra satellitter.

I foråret 1994 kan bestyrelsen med glæde konstatere, at nettet nu er udbygget til 14 tv-programmer og for 1.346.337,50 Kr. kan anlægget udbygges til 28 programmer. Ved en forhandling med Skjern Kommune bliver man enig om at udskyde noget af afdraget til kommunen, og dermed kan den ønskede udbygning gennemføres.

Den 8. marts 2000 besluttede bestyrelsen, at Skjern Kommune Fællesantenneforening skal have sin egen hjemmeside på Internettet, kasserer Anders Rasmussen opbygger siden.

I dag sender Skjern Kommunes Fællesantenneforening 37 tv-programmer, der er betalt for over kontingentet, ligesom der udsendes 19 radioprogrammer.

I september 2003 blev bestyrelsen enige om at tilbyde pakkeløsninger så vore medlemmer kunne vælge mellem grundpakke, mellempakke eller fuldpakke.

I november 2003 fik antenneforeningen højhastighedsnet i vore kabler, så vore medlemmer kan surfe på Internettet i alle døgnets timer til favorable priser.

Der kommer til stadighed flere programmer til vores pakkeløsninger i året 2004 og 2005.

Den 24. november 2005 bliver bestyrelsen enige om at tilbyde kunderne IP-telefoni gennem bredbåndsnettet. Det nye tiltag starter op i uge 2 i år 2006. Samtidig går foreningen ud med en ny hjemmeside www.ant-net.dk

I september måned 2006 fik foreningen nye vedtægter og navneskift fra Skjern Kommunes Fællesantenneforening til Skjern Bredbånd. Dette skal ses i sammenhæng med kommunesammenlægningerne. I december 2006 fik vi tv2 news i vores programflade og kanal 4 vil blive bibeholdt for året 2007 i mellem- og tv-fuldpakken.

I marts måned 2007 kom der to nye foreningsmedlemmer med i bestyrelsen Thomas Bukholt Nielsen og Bent Jensen.

I marts måned udgik Viasat Sport 1 fra tv-fuldpakken og vi fik tv2 Sport i stedet.

Vi ligger op til en lille vedtægtsændring, da Ringkøbing-Skjern Kommune ikke ønsker et medlem i vores bestyrelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes d. 7. Maj 2007.

Den 7. Maj 2007 blev der på ekstraordinær generalforsamling vedtaget at de 5 bestyrelsesmedlemmer af SKJERN BREDBÅNDS bestyrelse består af vore medlemmer.

I januar 2008 beslutter vi på medlemmernes vegne at få golfkanalen med i tv-fuldpakken.

I marts 2008 fik vi valgt et ekstra medlem ind i vores bestyrelse, så bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer.

Den 4. Juni 2008, har bestyrelsen besluttet at få digital-tv, HD-tv og film i vores net, youSee er vores leverandør og digitaliseringen er færdig inden udgangen af oktober 2008.

I år foråret 2013 gik vi i gang med en større renovering af vores net i mio. klassen, og dette gjorde det muligt at give meget højere internet hastigheder. Vi valgte at opsige vores kontrakt med Dansk Kabel Tv på levering af internet, og fra 1. september 2013 drev vi vores eget net i samarbejde med ASOM i Vejen, det giver vores kunder højere hastigheder til billigere penge.

For at udbygge vores service overfor vore kunder besluttede bestyrelsen ligeledes, at vi åbnede et kontor på Finderupsvej 4 i Skjern – dette åbnede i juli 2013.

Bestyrelsen besluttede i november 2017 at skifte CMTS udstyr i hovedstationen, for at iværksætte den langvarige plan om at sikre at der altid er overkapacitet i nettet.

Det er en voldsom udbygning, men bestyrelsen føler at teknikken nu er så moden, at det nu er muligt at starte udbygningen, ved i første omgang at skifte CMTS udstyr og efterfølgende opgradere fibernettet, så fiberstrukturen kan udvides af flere omgange, i første omgang (FTTC) fiber til kantsten og efterfølgende (FTTH) fiber til hvert hjem.

Ved gennemgang af nettets opbygning, viser den eksisterende fiberinfrastruktur er forholdsvis let at udvide. På det grundlag valgte Skjern Bredbånd at springe en traditionel Docsis 3.1 opgradering over og allerede nu bygge ”fiber til kantsten”.

Ved fiber til kantsten løsningen, fjernes alle coaxforstærkerne i nettet, derved reducerer man naturligvis fejlkilder, og signal/støjforholdet forbedres væsentligt.

Hvis der opstår støj i nettet vil denne støj kun genere ganske få kunder pga. den reducerede ø-størrelse. KK Partner har valgt, i samarbejde med Skjern Bredbånd, at medtage ”multirør” til alle slutkunder i området på de trace’er der graves, derved minimeres gravearbejdet, når foreningen en smule ud i fremtiden starter på en komplet ”fiber til hjem” udrulning.

I foråret 2019 startede Skjern Bredbånd på den FTTC opgradering, der skal sikre foreningens medlemmer både stabilt og hurtigt internet langt ud i fremtiden.

Der nedgraves adskillige kilometer fiber i hele byen, og når ombygningen afsluttes er alle Coax-forstærkere i nettet fjernet.

Der etableres nye skabe til optiske noder i hele byen, og i samme ombygning renoveres alle 230 volt tilslutninger i byen.

Det passive net opgraderes til 1218 MHz og med signalspændinger, der gør det muligt at overføre højere modulationsformer.

I forbindelse med nedgravningen af nye kabler og rør, er der i samtlige grave trace’er nedlagte kundefiberrør, dette vil muliggøre en meget billigere overgang til FTTH (fiber til hjemmet), som forventes at være næste step hos Skjern Bredbånd.

Skjern Bredbånd fastholder sit mål om at forblive gældfri, så selv med de store investeringer i anlægget er der ingen forventninger til prisstigninger på internettet. Skjern Bredbånd har fortsat en sund og bæredygtig økonomi.

Nu kommer Discovery Networks kanaler tilbage i TV-pakkerne fra Skjern Bredbånd

Vi har fået mange henvendelser fra vores TV-kunder i Skjern, efter YouSee ikke længere inkluderer Discovery Network i deres TV-pakker. Mange savner at kunne se Kanal 5, 6’eren, EuroSport og flere andre af Discovery Networks kanaler.

Nu har vi taget konsekvensen og opsagt samarbejdet med YouSee. I stedet har vi indgået samarbejde med ASOM-Net om TV-pakker, så vi igen kan tilbyde Discovery Networks kanaler. Skiftet sker natten mellem den 27. og 28. december 2020.

Skjern Bredbånd er sammen med en række andre antenneforeninger en del af ASOM-Net, og det er ASOM-Net, der i dag leverer de internetløsninger, vi tilbyder i Skjern. Vi glæder os til, at de også bliver vores TV-leverandør, så vi igen kan tilbyde bl.a. Kanal 5, 6’eren og EuroSport.

Foreningens medlemmer får gratis VIAPLAY Film & Serier med i alle tre TV-pakker, samt Web-TV via PlayMaker appen. I fuldpakken kan tilkøbes TV2 Play Favorit + Sport til til en meget favorabel pris.

Alle vores kunder vil fra årsskiftet skifte til kvartalsafregning. Hvis du tidligere har betalt en gang om året, vil det automatisk blive ændret til betaling en gang i kvartalet.