Foreningens navn

§ 1

1.1. Foreningens navn er Skjern Bredbånd med domicil i Skjern.

Foreningens aktivitet 

§ 2

2.1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
a) Modtage og distribuere danske og udenlandske fjernsyns- og radiokanaler.
b) Udbyde kapacitet til brug for datatransmission.
c) Udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over et bredbåndsanlæg.
 2. Udbud kan foretages af foreningen selv, eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
 3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.


Foreningens medlemmer

§ 3

3.1. Medlemmerne er enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen. Enhver, der rent faktisk er tilsluttet bredbåndsanlægget, har pligt til at være medlem af foreningen.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift, og under forudsætning af, at forsyning  umiddelbart kan finde sted uden udbygning af  anlægget. I modsat fald, undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutning, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Pligtige til at være tilsluttet bredbåndsanlægget er ejendomme, som i medfør af deklaration eller lokalplan er forpligtet hertil.
3. Medlemmerne hæfter for alle foreningens forpligtelser, dog højest for 500 kroner pr. medlem. Boligforeninger, byggeforeninger, byggeselskaber o.l. dog med maksimalt 100 kroner pr. medlem.
4. Bestyrelsen fastsætter det til enhver tid gældende indskud for tilslutning til bredbåndsanlægget.

§ 4

4.1. Der opkræves et bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostninger ved foreningens drift og vedligeholdelse.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejer eller lejer, der er tilsluttet
anlægget.
3. Første bidrag betales ved indmeldelse i foreningen.
4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.
5. Institutioner og lignende, som ifølge deres natur ikke kan være medlemmer, kan dog blive tilsluttet selskabet på de vilkår, som selskabets bestyrelse bestemmer.
6. Bestyrelsen fastsætter bidraget til dækning af de løbende udgifter. Bidrag og tilslutningsbidrag skal være uafhængigt af ejendommens placering i forsyningsområdet, men kan være forskellige for etageejendomme, rækkehuse og øvrige ejendomme.

§ 5

5.1. I tillæg til det i §4 nævnte årlige bidrag opkræves tillige beløb for de ydelser den enkelte tilsluttede husstand modtager fra andre leverandører over bredbåndsanlægget. (eksempelvis, internetadgang, IP-telefoni og andre produkter)

§ 6

6.1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen eller medarbejdere i administrationen.

§ 7

7.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab med løbende måned + 1 måneder på TV og internet. Udmeldelse kan ikke finde sted før medlemmets eventuelle restance af enhver art er betalt. Opsigelsen skal sendes på mail til kontoret eller pr brev til Skjern Bredbånd.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

 

Foreningens generalforsamling

§ 8

8.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9

9.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.
3. Drives der i anlægget en infokanal eller hjemmeside skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes i denne.
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 skal være registreret/ statsautoriseret.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hende senest 15. februar. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ethvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, uanset om han/hun har flere ejendomme. Et medlem, som på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at komme, kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, men ingen deltager i en generalforsamling kan dog nogensinde afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.Boligblokke kan repræsenteres på generalforsamlingen med 1 stemme for hver påbegyndt 20 lejligheder med tilslutning til foreningen.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne og bestemmelse om foreningens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og at 2/3 af de mødte stemmer for vedtagelsen. Hvis ikke halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme dagsorden, og denne er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal og afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.

§ 10

10.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/5 af de stemmeberettigede overfor formanden fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden, eller når et flertal af bestyrelsen måtte ønske det.
2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den
ordinære.

§ 11

Foreningens bestyrelse

11.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at to medlemmer er på valg hvert år, ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendig for foreningens virksomhed. Hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen, skal man skriftlig anmode om dette, senes 14 dage før generalforsamlingen.

§ 12

Tegningsregler/hæftelse

12.1. Formanden tegner foreningen. Ved optagelse af lån fordres underskrift af samtlige
bestyrelsesmedlemmer. Det samme gælder ved køb og salg af fast ejendom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er mødt.
1. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
2. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige ansatte i foreningen.
3. Bestyrelsen fastsætter jf. § 4 tilslutningsafgiften og det årlige/halvårlige/kvartals vedligeholdelsesbeløb.

 

§ 13

Foreningens forpligtelser

13.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndsanlæg.

§ 14

Foreningens økonomi

14.1. Bredbåndsanlægget skal økonomisk hvile i sig selv.
2. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
3. Regnskabet revideres af 2. revisorer, hvoraf 1 skal være registreret/statsautoriseret.

§ 15

Foreningens regelsæt ved manglende betaling

 15.1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham / hende påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan fordringen overdrages til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbrydes. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder bl.a. for gentilkobling til anlægget og for inkasso omkostninger m.v.
 2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 16

Foreningens regelsæt ved beskadigelser af anlægget

 16.1. Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder.
 2. Medlemmerne er dog selv ansvarlige for beskadigelser, der måtte påføres de forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere, der findes på egen grund. Ansvar for disse typer beskadigelser kan ikke gøres gældende overfor foreningen.
 3. Kun den af foreningen godkendt installatør må foretage indgreb i anlægget.

§ 17

Foreningens regelsæt ved fra- og indflytning

 17.1. Ved fraflytning eller ejerskifte/lejerskifte kan den nye beboer indtræde som medlem,såfremt enten det tidligere medlems restancer er betalt eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift bliver betalt. Foreningen er berettiget til at opretholde afbrydelsen af tilslutningen til anlægget, så længe der knytter sig restancer til tilslutningen.
 2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
 3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jf. §16,da denne følger ejendommen.

§ 18

Foreningens vedligehold og forsikring af bredbåndsanlæg

 18.1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 19

Foreningens regelsæt ved indgreb i bredbåndsanlægget

 19.1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget som tilhører foreningen jf. § 16.
 2.  Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 20

Foreningens regelsæt for eftersyn og plads på bredbåndsanlæg

20.1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningen regler herom.
 2.  Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 21

21.1.  Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
 2.  Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§ 22

 22.1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer eller blandt lønnede medarbejdere den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
 2.  Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

§ 23

Foreningens udvidelsesmuligheder og programforsyning i bredbåndsnettet

23.1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder.
2. Foreningen har pligt til at sikre en alsidighed ved programvalg.
3. Sammenlægning af bredbåndsanlægget med bredbåndsanlæg/antenneanlæg tilhørerende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 24

Foreningens opløsning

24.1. Såfremt foreningen opløses – der dog skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med samme majoritet som ved vedtægtsændringer – deles eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25.04.2016

Hans Christiansen

Thomas Bukholt Nielsen

Kim Overgaard

Bent Jensen

Benny Hay Petersen

John Truelsen